Struktur Organisasi YAMCT sesi 2021-2023

Pengerusi : Mohd Nordin Mahmood
Timbalan Pengerusi : Hj Razali Mat Yunos
Naib 1 : Mohamad Nawawi bin Sulong
Naib 2 : Ahmad Fahmi bin Alias
Naib 3 : Hjh Rosemunainah binti Hj Noor Assmuni
Setiausaha : Wan Abdul Hanif bin Wan Embong
Penolong Setiausaha : Che Ku Mohd Mazuki bin Che Ku Daud
Bendahari : Ir Hj Wan Azhar bin Sulaiman

Ahli Jawatankuasa:

1. Majid bin Abdul Kadar
2. Hj Mustafa bin Ismail
3. Prof. Madya Dr Berhanuddin bin Abdullah
4. Rohanita binti Ngah
5. Ust Wan Azhar bin Wan Ahmad
6. Abdul Hadi bin Mohammad
7. Mohd Shaiful Ambia bin Darusa
8. Hasmizi bin Hassan
9. Saifuddin bin Awang
10. Dr Megat Suhaimi Megat Idrus

Wakil-Wakil Kawasan:

1. Besut : Zulkefli bin Hamat
2. Setiu : Zakaria bin Razak @ Awang
3. Kuala Nerus : Wan Abdul Halim bin Wan Long
4. Kuala Terengganu : Syed Alwi bin Syed Abdul Rahman
5. Marang : Saujin bin Abdul Rasid
6. Hulu Terengganu : Mohd Nazari bin Zakaria
7. Dungun : Saifuddin bin Awang
8. Kemaman : Wan Faisal bin Wan Abdullah